Vaše ideje - naše rešitve

Kontaktirajte nas Za uporabnike

Pon - pet: 08 - 12h in 13 - 16.30h

Prodajni pogoji

Prodajni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

Kupec in podjetje Pantal d.o.o. v nadaljevanju prodajalec, se dogovorita, da je predmet pogodbe prodaja in nabava blaga iz prodajnega asortimana prodajalca po cenah iz vsakokratnega prodajalčevega cenika.

Kupec izjavlja, da je oz. ni davčni zavezanec za DDV in ima identifikacijsko številko za DDV SI_____________ in se zaveže v roku 3dni pisno obvestiti prodajalca v primeru kakršnihkoli sprememb v zvezi z DDV.

Če ni drugače pisno dogovorjeno, velja pariteta fco prodajalec.

NAROČILA

Prodajalec bo prodajal kupcu blago na podlagi pogojev iz prodajalčeve potrditve vsakokratnega kupčevega predhodnega naročila. Naročila sprejemamo v pisni obliki.

PLAČILA

Prodajalčeva terjatev iz naslova prodanega blaga zapade v plačilo v roku ____________ dni, šteto od datuma izdanega računa . Računi se izstavljajo 2 x mesečno in sicer; 14. dan v mesecu in zadnji dan v mesecu.

Prodajalec daje kupcu limit brez zavarovanja plačila v vrednosti _______________.

Če kupec omenjeno vrednost preseže, mora, pred novo izdobavo, zavarovati plačilo v vrednosti naročenega blaga v obliki izstavitve bančne garancije. Stroške bančne garancije nosi prodajalec.

VELJAVNOST POGODBE

Šteje se, da je kupoprodajna pogodba sklenjena za vsakokratno kupčevo naročilo, ko in kot ga prodajalec izrecno pisno potrdi.

Določbe veljajo za vse dobave blaga kupcu, ki bodo dogovorjene v času veljavnosti tpogodbe, če ne bo za posamezne dobave drugače pisno dogovorjeno.

REKLAMACIJE

6.1. Kupec je dolžan blago ob vsakokratnem prevzemu nemudoma kvantitativno in kvalitativno pregledati. V primeru količinskih ali stvarnih napak, ki ne predstavljajo skritih napak, mora kupec o njih ob prevzemu blaga takoj seznaniti pooblaščeno osebo prodajalca ali prevoznika (šoferja) ter mora prodajalcu nemudoma še isti dan izročiti oz. dostaviti pisno obvestilo s konkretno in podrobno navedbo vrste in vrednosti napak ter mu izročiti grajano blago.

6.2. O skritih napakah blaga pa mora kupec prodajalcu nemudoma ob ugotovitvi skrite napake dostaviti pisno obvestilo s konkretnim opisom vrste in vrednosti napake, in sicer v roku 30 dni od prevzema blaga.

Stvarne in količinske napake, ki niso grajane v celoti na način in v roku iz tč. 6.1. in 6.2., so izključene iz jamstva.

Prodajalec in kupec sta se izrecno dogovorila, da je prodajalčeva odgovornost za stvarne napake prodanega blaga, ki so grajane v skladu z določbo 6.1. in 6.2. te pogodbe, omejena, in sicer lahko kupec iz naslova stvarnih napak uveljavlja zgolj zahtevek na odpravo napak oz. izročitev druge stvari brez napake. Prodajalec se sam odloči ali bo napako odpravil ali kupcu izročil drugo stvar brez napake. V primeru odprave napake mora kupec grajano blago izročiti (dostaviti) prodajalcu. Vsi ostali (jamčevalni) zahtevki iz naslova stvarnih napak, odgovornost za pravne napake in kupčeva pravica zahtevati povrnitev kakršnekoli škode zaradi stvarnih napak, so izrecno izključeni.

REŠEVANJE SPOROV

Za vse spore, ki so kakorkoli v zvezi s to pogodbo, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

VELJAVNOST POGODBE

Kupec in prodajalec sklepata to pogodbo, ki sta jo skupaj uskladila in dogovorila, za nedoločen čas.

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Veljajo le tiste spremembe pogodbe, ki jih stranki dogovorita pisno kot aneks k tej pogodbi.

OSTALI POGOJI

Podpisnika pogodbe izjavljata in potrjujeta s podpisom te pogodbe, da imata vsa pooblastila za pravnoveljavno sklenitev te pogodbe v imenu strank v celotnem njenem obsegu ter da za sklenitev pogodbe ni kakršnih zadržkov, omejitev, ipd…

Priponke

PriponkaVelikost
PDF icon PRIMER PRODAJNE POGODBE - PANTAL d.o.o.200.28 KB

Aktualno

Verižni pogon za markize, okna, mansardna okna in svetlobne kupole.
Profil za nadstreške SIMPLY je bil razvit kot odgovor na nove potrebe moderne arhitekture. Enostavnost, eleganca, čiste linije, trajnost...  
Predstavljamo vam NOVOST na trgu.Set elektomagnet za kontolo pristopa z ročajem.set je primeren za vgradnjo na nova ali na obstoječa vrata,za varno...
Novo v prodajnem programu. Cenovno ugodne INOX kljuke za vhodna vrata, najvišje kakovosti.
PANTAL d.o.o.

Žnidarčičeva ulica 31
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija